ردیف  نام انجمن  عنوان انگلیسی انجمن  تلفن نمابر  پست الکترونیک  وبگاه
 1 آبخیزداری ایران Watershed Management Society of Iran  0263223408  026-32253408  wmseir@gmail.com  www.wmsi.ir
آبیاری و زهکشی ایران Iranian Association of Irrigation and Drainage  81032217  81032200  iaid.2010@yahoo.com  www.iaid.ir
بیماری شناسی گیاهی Iranian Phytopathological Society  

22174060

 22427037

22174060

 info@ips.ir mozhdehi1348@gmail.com  www.ips.ir
ترویج و آموزش کشاورزی Iranian Agricultural Extension and Education Association  66430450  66596333  edaneshvari@yahoo.com  www.iaeea.ir
جنگلبانی ایران Iranian Society of Forestry  

02632223044

داخلی 374
 02632284656  Isa_forestry@yahoo.com  www.isaforestry.ir
حشره شناسی ایران Entomological Society of Iran  22427037  22427037  info@entsociran.ir  www.entsociran.ir
زنبور عسل ایران    33464219-026  34464219-026  Apisociety1384@gmail.com  http://apisociety.org
علوم باغبانی Iranian Society for Horticultural Science  02632703589  02632703589  irhortsociety@gmail.com  www.irshs.ir
علوم خاک Soil Science Society of Iran  36208796-026

81032215-021

 81032215-021

36208796-026

 

secretariat51@yahoo.com

info@soiliran.org
 www.soiliran.org
10  علوم زراعت و اصلاح نباتات Iranian Society of Crop & Plant Breeding Sciences  02632755300  02632755300  info@agrobreed.ir  www.agrobreed.ir
11  کنه شناسی The Acarological Society of Iran  02632243671  02632243671  asi@acarology.ir  www.acarology.ir
12  گل و گیاهان زینتی ایران    02636705062  02632704539  Isop.iran@gmail.com  www.isop.ir
13  فیزیولوژی گیاهی ایران    03133913356  03133913356  ispp@of.iut.ac.ir  www.ispp.iut.ac.ir
 14 ماهیان زینتی ایران    88381077  88381513  info@iofs.ir  www.iofs.ir