ردیف نام انجمن عنوان انگلیسی انجمن تلفن نمابر پست الکترونیک وبگاه
1 پژوهش های هنری ایران The Iranian Scientific Society of Artistic Researches(I.S.S.A.R) 09352530377

pajoheshhonar@yahoo.com

info@issar.ir
www.issar.ir
2 فرش ایران Iran Carpet Scientific Association 81032229 81032229 anjomanfarsh@gmail.com www.icsa.ir
3 هنر اسلامی ایران 09033455541 info@iaaoi.ir www.iaaoi.ir