مستندات شورا

تفاهم‌نامه‌های شورا

- ‌انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین سازمان ملی استاندارد ایران و شورا، مورخ 1391/04/03؛

- ‌انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و شورا، مورخ 1391/03/09؛

- ‌انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین کمیسیون ملی یونسکو و شورا، مورخ 1391/10/06؛

- ‌انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورا، مورخ 1391/05/15؛

- ‌انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورا، مورخ 1391/07/05؛

- ‌انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و شورا، مورخ 1391/09/30؛

 

آئین‌نامه‌های شورا