خبرنامه ها
CISA.ir


قارچ شناسي ايران


عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:كشاورزي
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:1/12/1388
شماره ثبت:
تاريخ ثبت:

شهر:
نشاني:
کدپستي:
تلفن:         
نمابر:
وب گاه:
پست الکترونيکي:

اطلاعات توصیفی انجمن
در دست تهيه است.

 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.