خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن جغرافیائی ایران
Iranian Geographical Association


عضو پيوسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:علوم انساني
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:25/5/1373
شماره ثبت:1321
تاريخ ثبت:5/4/1353

شهر: تهران
نشاني:
-نشانی دفتر: تهران ، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، خیابان طوس شرقی، شماره 97، طبقه چهارم
- نشانی پستی: تهران، دفتر پستی لاله، شماره 14156، صندوق پستی 317 – 14145
کدپستي:
تلفن: 021-66913946         
نمابر: 021-66949089
وب گاه:www.iga.ir
پست الکترونيکي:info@iga.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علوم و فنون جغرافیائی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط، انجمن جغرافیائی ایران، تشکیل می شود.


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.